เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

กิจกรรมแสดงเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตและปฏิญาณตนแสดงเจตจำนงการต่อต้านการทุจริต โดยพร้อมเพียงกันในวันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี

เมื่อวันที่  7 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565  นายจำเริญ  สละชีพ  นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรีเป็นประธานประชุมผู้บริหารและบุคากรของเทศบาลเมืองลพบุรี  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ประเด็น (1) การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (2) การประเมินความเสี่ยงการทะจริตและประพฤติมิชอบ  (3)  การนำนโยบาย  No Gift Poliy  ไปสู่การปฏิบัติ  (4)  การปรับปรุง/ทบทวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  (5)  กำหนดมาตรการเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  และการทุจริตประพฤติมิชอบ  (6)  กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง  พัฒนา  และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส

ในการนี้  นายจำเริญ  สละชีพ  นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี  ระบุว่า  การประชุมครั้งนี้หวังว่าจะเป็นการช่วยยกระดับ/ปรับปรุง/พัฒนา/ส่งเสริมให้เทศบาลเมืองลพบุรี  ลดความเสี่ยงการทุจริต/พัฒนาปรับปรุงผลการประเมิน ITA/ มีการจัดการทุจริตประพฤติมิชอบดียิ่งขึ้น/ช่วยยกระดับการบริหารจัดการดียิ่งขึ้นให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสต่อไป