เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

3.แผนยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

(strategy)

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีคุณภาพและมาตรฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดีให้แก่ประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการการศึกษาให้มีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการเทศบาลตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

จุดยืนทางยุทธศาสตร์

(Positioning)

                 เทศบาลเมืองลพบุรี ปัจจุบันมีประชากรทั้งหมด 23,583 คน และมีการจัดตั้งชุมชนขึ้น จำนวน 26 ชุมชน เป็นเมืองศูนย์กลางของความเจริญในด้านต่างๆ ของจังหวัดลพบุรี เช่น การคมนาคม การอุตสาหกรรม การศึกษา การปกครอง การสาธารณสุข การทหาร ประชากรอยู่อย่างหนาแน่น ทั้งประชากร ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาล และประชากรแฝง ซึ่งเข้ามาอยู่อาศัยเพื่อศึกษาเล่าเรียนหรือประกอบอาชีพต่างๆ

                 การบริหารจัดการ เพื่อส่งเสริม คุณภาพชีวิตของประชาชน การให้บริการสาธารณะต่างๆ การปรับปรุงสิ่งแวดล้อมทั้งด้านกายภาพและสังคม โดยการให้ประชาชนมีส่วนร่วมและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในการดำเนินชีวิตเพื่อให้ได้ศักยภาพหรือคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด

                  การจัดการศึกษาของ เทศบาลเมืองลพบุรีประกอบด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลพบุรี มีเด็กเล็ก
จำนวน 280 คน และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี 5 โรงเรียน จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2560 มีนักเรียนทั้งสิ้น 3,789 คน

                  นอกจากนั้นเทศบาลเมืองลพบุรียังเป็นที่ตั้งของสถาบันการศึกษาของจังหวัดลพบุรีและกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ชัยนาท) ตั้งแต่ระดับก่อนวัยเรียน ระดับอนุบาลจนถึงระดับปริญญา

                  ดังนั้นเทศบาลเมืองลพบุรี จึงกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) เทศบาลเมืองลพบุรี ว่า

“ลพบุรีเมืองสะอาด ศูนย์กลางการศึกษาที่มีคุณภาพ”