เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

4.แผนการดำเนินงานประจำปี

บทนำ

               ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559) กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสี่ปีและแผนการดำเนินงาน สำหรับแผนการดำเนินงาน มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน /โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการมีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนดำเนินงาน และทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น

1.1 ลักษณะและแนวทางของการจัดทำแผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึง รายละเอียดของแผนงาน / โครงการพัฒนาและกิจกรรมพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น และเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้ เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ แผนการดำเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดทำ ดังนี้

1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนดำเนินการ
2. จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว
3. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึงการดำเนินงานจริง
4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2548 กำหนดให้เทศบาล จัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนสามปีและแผนการดำเนินงาน สำหรับแผนการดำเนินงานนั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลประจำปีงบประมาณนั้น

แผนการดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดที่จะดำเนินการในปีงบประมาณนั้น ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณของเทศบาลมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนก รายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน /โครงการ ในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นด้วย

1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน
จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 หมวด 5 ข้อ 26 ได้กำหนดให้เทศบาลจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอน ดังนี้

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาของเทศบาล หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ของเทศบาลแล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล

2. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอนายกเทศมนตรี ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในเทศบาลทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

1. เป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดของโครงการ / กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่เขตเทศบาลประจำปีงบประมาณนั้น
2. เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารเทศบาล เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. ช่วยให้เทศบาลประหยัดทั้งด้านระยะเวลา บุคลากร วัสดุอุปกรณ์และงบประมาณ โดยสามารถดำเนินการพัฒนาได้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย จุดมุ่งหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. ส่งเสริมการประสานงานที่ดีระหว่างองค์การต่างๆ ที่ดำเนินงานในพื้นที่เขตเทศบาล ทำให้กิจกรรมต่างๆ ที่จัดไว้มุ่งไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน มีการจัดประสานงานในฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การเพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ำซ้อนในงานแต่ละฝ่ายขององค์การ