เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ เทศบาลเมืองลพบุรี

ดัชนีข้อมูลข่าวสารประจำแฟ้ม
มาตรา 7

ลำดับ

1

โครงสร้างองค์กร มาตรา 7 (1)

แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร

โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
– ประกาศเทศบาลเมืองลพบุรี เรื่อง กำหนดส่วนราชการ
– แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ

ชั้นวาง

1

แฟ้มที่

F007.1

ลำดับ

1

สถานที่ติดต่อ มาตรา 7 (3)

แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร

สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ

ชั้นวาง

1

แฟ้มที่

F007.3

ลำดับ

1

กฎ มติ คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง มาตรา 7 (4)

แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร

กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่งฯ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง

ชั้นวาง

1

แฟ้มที่

F007.4

มาตรา 9

ลำดับ

1

ผลการพิจารณา มาตรา 9 (1)

แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร

ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้ง และคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว

ชั้นวาง

1

แฟ้มที่

F009.1

ลำดับ

1

นโยบายหรือการตีความ มาตรา 9 (2)

แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร

นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 7(4)

ชั้นวาง

1

แฟ้มที่

F009.2

ลำดับ

1

แผนงาน โครงการ งบประมาณ มาตรา 9 (3)

แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร

แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ

ชั้นวาง

1

แฟ้มที่

F009.3

ลำดับ

1

คู่มือหรือคำสั่ง มาตรา 9 (4)

แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร

คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน

ชั้นวาง

1

แฟ้มที่

F009.4

ลำดับ

1

สิ่งพิมพ์ตามมาตรา 7 วรรคสอง มาตรา 9 (5)

แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร

สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงมาตรา 7 วรรคสอง

ชั้นวาง

1

แฟ้มที่

F009.5

ลำดับ

1

สัญญาสัมปทาน มาตรา 9 (6)

แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร

สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชน ในการจัดทำบริการสาธารณะ

ชั้นวาง

1

แฟ้มที่

F009.6

ลำดับ

1

มติคณะรัฐมนตรี มาตรา 9 (7)

แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร

มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรีฯ

ชั้นวาง

1

แฟ้มที่

F009.7

ลำดับ

 

1

ข่าวสารอื่น ๆ ที่คณะกรรมการกำหนด มาตรา 9 (8)

แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร

ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด มาตรา 9 (8)

ชั้นวาง

 

1

แฟ้มที่

 

F009.8

2

ประกาศประกวดราคา และราคากลาง

ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้

1

F009.8(5),(6)

3

ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเชิญชวน

1

F009.8

4

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1

1

F009.8(1),(2),(3)

5

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

1

F009.8(10)

6

เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชีวัดความโปร่งใส

 1. การจัดหาพัสดุ
  • กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ
  • แผนการจัดหาพัสดุ
  • รายงานการขอซื้อขอจ้าง เอกสารสอบราคาและประกวดราคาตาม ม.9 (8) และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินผลแต่ละโครงการ/รายการ
  • ผลการจัดหาพัสดุแต่ละโครงการ/รายการ
  • สรุปผลการจัดหาพัสดุ รอบเดือนตาม ม.9 (8)
  • รายงานผลการจัดหาพัสดุในรอบปีงบประมาณ
  • รายงานของผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ

1

F009.8

  • รายงาน/ผลการตรวจสอบของสตง.

1

F009.8

2. การให้บริการประชาชน

  • หลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้บริการประชาชน
  • เอกสารและคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรภายใต้หลักเกณฑ์ตาม (1)
  • สถิติการให้บริการประชาชนของหน่วยงาน
  • รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน
  • หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ปัญหากรณีที่มีการร้องเรียนการให้บริการ
  • รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
  • รายงานการประเมินผลการให้บริการของผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน

1

F009.8(1),(2),(3)

  • รายงานการประเมินผลการให้บริการของผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน

1

F009.8(12)

3. การบริหารงานของหน่วยงาน

  • โครงสร้าง | อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง/กฎหมายอื่น
  • วิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงาน

1

F009.8(12)

  • แผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน

1

F007.1

  • ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่บุคลากรใช้เป็นแนวทางดำเนินงาน
  • คู่มือการปฏิบัติงานตาม (4)

1

F009.3

  • รายงานผลการปฏิบัติงานตาม (3)
 •  

1

F009.4

4.  การบริหารงบประมาณ

  • แผนงาน โครงการและงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
  • หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์การใช้จ่ายงบประมาณแต่ละแผนงาน/โครงการ
  • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณจำแนกตามแผนงานและโครงการของผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน
  • รายงานการประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีในภาพรวมของหน่วยงาน

1

F009.3

  • รายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสตง.

1

F009.8(9)

5. การบริหารงานบุคคล

  • หลักเกณฑ์การคัดเลือก/สรรหาบุคลากรเอกสาร/ประกาศที่เกี่ยวข้อง

1

F009.8(12)

  • รายงานผลการคัดเลือก/สรรหา
  • มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากร
  • หลักเกณฑ์การพิจารณาให้คุณให้โทษต่อบุคลากรในหน่วยงาน
  • หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน
  • รายงานการประเมินผลตาม (4) และ (5)

6. การติดตามและประเมินการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

  • หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี
  • รายงานของผู้ควบคุม/ผุ้ตรวจสอบภายในจำแนกตามแผนงานและโครงการภายใต้แผนปฏิบัติงานประจำปี
  • รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี
  • รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน โดยผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายในและผลการตรวจสอบของสตง.
 1.  

1

F009.8(12)

7. งานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ

ไม่มีข้อมูล

8. ที่สาธารณะประโยชน์

ไม่มีข้อมูล

9. รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม

ไม่มีข้อมูล