เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

7.งบแสดงฐานะทางการเงิน (รายรับ-รายจ่าย)

Statement of Financial Position
งบแสดงฐานะทางการเงินปีงบประมาณ 2566
งบแสดงฐานะทางการเงินปีงบประมาณ 2565
งบแสดงฐานะทางการเงินปีงบประมาณ 2564
งบแสดงฐานะทางการเงินปีงบประมาณ 2563
งบแสดงฐานะทางการเงินปีงบประมาณ 2562