เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

ทำเนียบบุคลากร

ติดต่อสำนักงาน
เทศบาลเมืองลพบุรี

036  411  047

นายจำเริญ สละชีพ

นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี

036-413-332

นายสมชัย อินปุระ

รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี

036-413-332

นายอนุสรณ์ อัศวสงคราม

รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี

036-413-332

นายสันธนะ บัวชาติ

รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี

036-413-332

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี

นายสุรโชติ โชคชัย

ประธานสภาเทศบาล

036-411-047

นายมนตรี เซียงหลิว

รองประธานสภาเทศบาลเมืองลพบุรี

036-411-047

นายนิทัศน์ ต้นจันทร์

เลขานุการสภาเทศบาลเมืองลพบุรี

036-411-047 ต่อ 207

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี

เขต 1

นายสุธน อุดมทรัพย์

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี

036-411-047

นายคงศักดิ์ อินทรพานิช

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี

036-411-047

นายประมวล ศิริอารยะพันธ์

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี

036-411-047

นายอนุรักษ์ จิโรจน์วงศ์

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี

036-411-047

นางรัชนีวรรณ บัวสถิตย์

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี

036-411-047

นายสมศักดิ์ บุญทิม

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี

036-411-047

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี

เขต 2

นายนิติธร เดชรังสฤษดิ์

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี

036-411-047

นายสุภณัฏฐ์ ต่อไพบูลย์

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี

036-411-047

นายวิทวัส เสาศิริ

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี

036-411-047

นายกฤษฎา มโนสุจริตธรรม

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี

036-411-047

นายอุดมศักดิ์ อินปุระ

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี

036-411-047

นายสุชาติ เอมวงษ์

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี

036-411-047

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี

เขต 3

นายสุรโชติ โชคชัย

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี

036-411-047

นายมนตรี เซียงหลิว

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี

036-411-047

นายสมศักดิ์ พรผุดผอง

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี

036-411-047

นายกิตติพศ คงเดช

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี

036-411-047

นายนฤกร ทองเปี่ยม

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี

036-411-047

พ.ต.อ.นิธินันท์ เต็มศิริวัฒน์

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี

036-411-047

ปลัดเทศบาลเมืองลพบุรี

นายนิทัศน์ ต้นจันทร์

ปลัดเทศบาล

036-411-047 ต่อ 207

หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองลพบุรี

นางสาวปัญกร ปัณณโชคธนัทคุณ

ผู้อำนวยการกองคลัง

036-412-722

นางเบญจนุช รัตนมณี

ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

036-426-985

นายวิทูรย์ ภักดิ์ปาน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

036-411-031

นางสันทัด รื่นสด

รักษาการผู้อำนวยการกองการประปา

036-412-292

นางสาวจิตจรุง พิมพ์พันธุ์

รักษาการผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

036-425-247