เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th
สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
Vision

วิสัยทัศน์

ลพบุรีเมืองสะอาด  น่าอยู่
ประชาชนมีความรู้  คู่คุณธรรม

Mission

พันธกิจ

๑. สร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานให้เพียงพอต่อการขยายตัวของเมือง

๒. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งด้านร่างกาย จิตใจและสังคม

๓. บริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่

๔. จัดการศึกษาตามความพร้อม ความเหมาะสมของประชาชนในท้องถิ่น โดยให้ได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา

๕. บริหารจัดการ โดยยึดหลักความเป็นธรรมความโปร่งใส ความประหยัด ความมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชน

Strategic

ยุทธศาสตร์

๑. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีคุณภาพและมาตรฐาน

๒. สร้างคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดีให้แก่ประชาชน

๓. บริหารจัดการการศึกษาให้มีคุณภาพ

๔. บริหารจัดการเทศบาลตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี