เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

คำสั่งเทศบาลเมืองลพบุรี/2562

สิงหาคม/2562
กรกฎาคม/2562
มิถุนายน/2562

ชื่อโครงการ ปรับปรุงผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยโกษาเหล็ก(ถนนรามเดโช-ถนนชนะสงคราม)

ชื่อโครงการ ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ซอยหลังโรงเรียนบรรจงรัตน์(ถนนพระโหราธิบดี-ถนนสีดา)

ชื่อโครงการ ปรับปรุงผิวจราจรปูแอลฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสราญรมย์(สะพาน๗-ถนนสีดา)

ชื่อโครงการ ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยอนุบาลลพบุรี

ชื่อโครงการ ก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์โซล่าเซลล์ (บริเวณข้างซอยสนามกีฬาพระรามศวรจังหวัดลพบุรี)

ชื่อโครงการ ก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์โซล่าเซลล์ บริเวณซอยหน้าโรงภาพยนต์ลพบุรีเธียเตอร์ (เก่า)

ชื่อโครงการ ก่อสร้างปรับปรุงเวทีสวนหนุมานสระแก้ว สถานที่ก่อสร้างเวทีสวนหนุมานสระแก้ว

 

คำสั่งเทศบาลเมืองลพบุรี/2561

Tab 1
Tab 2
Tab 3

คำสั่งเทศบาลเมืองลพบุรี/2560

Tab 1
Tab 2
Tab 3

คำสั่งเทศบาลเมืองลพบุรี/2559

มกราคม/2559
กุมภาพันธ์/2559
กรกฎาคม/2559
ธันวาคม/2559

คำสั่งเทศบาลเมืองลพบุรี/2558

ธันวาคม/2558
ตุลาคม/2558
กันยายน/2558

ชื่อโครงการ ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนนารายณ์มหาราช ช่วงวงเวียนศรีสุริโยทัย-สะพาน7(ขาเข้าเมือง)

ชื่อโครงการ ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสีดา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนศรีปราชญ์

ชื่อโครงการ ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยศรีปราชญ์ 2

ชื่อโครงการ จ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมหลังคาคลุมสนาม โรงเรียนเทศบาล ๔ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

ชื่อโครงการ จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมผนังสระว่ายน้ำ,ที่อาบน้ำ,อาคารเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย โรงเรียนเทศบาล ๔ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

ชื่อโครงการ จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมผนังสระว่ายน้ำ,ที่อาบน้ำ,อาคารเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย โรงเรียนเทศบาล ๔ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี