เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

5. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ6 เดือน

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2562)

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2562
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2562)