เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

วงเวียนศรีสุริโยทัย(วงเวียนสระแก้ว)

              วงเวียนศรีสุริโยทัย หรือวงเวียนสระแก้ว ตั้งอยู่บนถนนนารายณ์มหาราช ถูกก่อสร้างในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม เริ่มจากการขุดสระในปี พ.ศ. 2481-2482 เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในย่านเมืองใหม่ลพบุรี  โดยก่อสร้างเป็นประติมากรรมคล้ายทหารปืนใหญ่ใน
ท่าเตรียมพร้อมบนแท่นสูงกลางสระ

ในเวลาต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ของประติมากรรมเดิม ด้วยการสร้างประติมากรรมลักษณะคล้ายเทียนตั้งอยู่กลางพาน มีสะพานเชื่อมจากขอบสระทั้งสี่ทิศ ขอบพานมีตรากระทรวงต่าง ๆ
ในขณะนั้น เช่น กระทรวงยุติธรรม, กระทรวงกลาโหม และกระทรวงการคลัง เป็นต้น  ในสระมีพญานาคให้น้ำสี่ตัว มีรูปปั้นคชสีห์หมอบซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของทหารอยู่เชิงสะพานทั้งสี่ทิศรวมแปดตัว รูปปั้นคชสีห์มีเจตนาปั้นให้มีกล้ามเนื้อเพื่อให้เกิดความรู้สึกแข็งแรงดุดัน ส่วนขอบสระสร้างเป็นที่นั่งพักผ่อนโดยรอบ

มีบุคคลร่วมสมัยของการก่อสร้างวงเวียนสุริโยทัย เช่น กมล เกตุ อดีตหัวหน้าหน่วยศิลปากรลพบุรี ระบุว่าสิ่งก่อสร้างที่มีลักษณะคล้ายพาน และแท่งเทียนนั้นแท้จริงแล้ว ผู้สร้างต้องการสร้างเป็นฐานสำหรับเป็นที่ตั้งอนุสาวรีย์ของจอมพล ป. พิบูลสงคราม แต่จอมพล ป. ไม่เห็นดีด้วย ประติมากรรมจึงมีลักษณะเป็นแท่งเทียนดังกล่าว

เคยมีการประดิษฐ์รูปเปลวไฟวางบนแท่งเทียนซึ่งเทศบาลลพบุรีทำมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2539 แต่ภายหลังได้มีการวิพากษ์วิจารณ์ด้านความไม่เหมาะสมและไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้สร้าง จึงได้มีการนำออกไป

แม้เหตุผลในการสร้างสระแก้วคือ   เพื่อสร้างเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ   แต่ในปัจจุบันถือเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่ชาวลพบุรีเข้าไปใช้สอยน้อย เนื่องจากการเข้าไปยังวงเวียนยากลำบาก เพราะมีรถวิ่งวนรอบวงเวียนอยู่ตลอด

อย่างไรก็ตามเทศบาลเมืองลพบุรีได้มีการจัดงานประเพณีลอยกระทงย้อนยุคบริเวณรอบวงเวียนศรีสุริโยทัย ซึ่งจัดติดต่อกันตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539  จนถึงปัจจุบัน 

ข้อมูลจากจากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี