เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

เทวสถานปรางค์แขก

                        เป็นโบราณสถานที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดของลพบุรี  เป็นปรางค์ก่อด้วยอิฐ มีสามองค์ แต่ไม่มีฉนวนต่อเชื่อมกันเหมือนปรางค์สามยอด  นักโบราณคดีกำหนดว่ามีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 15 เพราะมีลักษณะคล้ายกับปรางค์ศิลปะเขมรแบบพะโค (พ.ศ. 1425-1536) เป็นปรางค์แบบเก่าซึ่งมีประตูทางเข้าแบบโค้งแหลม  ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  โปรดให้สร้างวิหารขึ้นด้านหลัง  และถังเก็บน้ำซึ่งอยู่ทางด้านทิศใต้ของปรางค์