เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

การแข่งขันกีฬาอนุบาลเทศบาลเมืองลพบุรีเกมส์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > การแข่งขันกีฬาอนุบาลเทศบาลเมืองลพบุรีเกมส์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาอนุบาลเทศบาลเมืองลพบุรีเกมส์ ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ที่โดมอเนกประสงค์ด้านหลังสำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี โดยมี ว่าที่ร้อยโท ดร.จตุรงค์ ศิริพานิชกร รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี , นายอนุสรณ์ อัศวสงคราม รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี , นายนิติธร เดชรังสฤษดิ์ ประธานสภาเทศบาลเมืองลพบุรี , คณะสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี , นายสันธนะ บัวชาติ ปลัดเทศบาลเมืองลพบุรี , นางเยาวลักษณ์ พรประเสริฐ ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลเมืองลพบุรี , หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองลพบุรี , คณะผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี ทั้ง ๕ โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลพบุรี , คณะแขกผู้มีเกียรติ และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมพิธีเปิดเป็นจำนวนมาก โดยวัตถุประสงค์ของการแข่งขันกีฬาอนุบาลเทศบาลเมืองลพบุรีเกมส์ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ ในครั้งนี้ มีเพื่อส่งเสริมและสร้างความรักความสามัคคีของนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี , เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กนักเรียนมีน้ำใจเป็น นักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้จักกฎและกติกามารยาท ในการแข่งขัน , เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการเล่นกีฬา และเพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และการลดปัญหาสิ่งเสพติดและอบายมุข การแข่งขันกีฬาของนักเรียนระดับอนุบาลของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรีในครั้งนี้มีการแบ่งคณะสีดังนี้
– โรงเรียนเทศบาล ๑ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี สีเหลือง
– โรงเรียนเทศบาล ๒ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี สีเขียว
– โรงเรียนเทศบาล ๓ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี สีแดง
– และโรงเรียนเทศบาล ๕ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี + ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลพบุรี สีส้ม
พร้อมกันนี้ นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ได้มอบเงินส่วนตัวสนับสนุนแก่คณะสีทั้ง ๔ สี จำนวนคณะสีละ ๑๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๐,๐๐๐ บาท