เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th
สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > ปฏิบัติธรรมครั้งที่ ๑

นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี นำคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลพบุรี พร้อมด้วยคณะสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองลพบุรี คณะครู ลูกจ้าง เทศบาลเมืองลพบุรี พร้อมด้วยประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี เข้าร่วม โครงการปฏิบัติธรรมนำชีวิต ครั้งที่ ๑ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ที่ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี โดย นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล จากนั้น พระครูสุวัฒน์จันทโชติ เจ้าคณะอำเภอโคกเจริญ เจ้าอาวาสวัดสามัคคีประชาราม (วัดยางราก) แสดงสัมโมทนียกถา นำพุทธศาสนิกชนเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา และเจริญสมาธิ ทั้งนี้เทศบาลเมืองลพบุรี ได้เล็งเห็นความสำคัญในการสร้างเสริมสุขภาพจิตที่เข้มแข็งให้แก่ประชาชนในพื้นที่ สร้างภูมิคุ้มกันให้จิตใจ เกิดความเอื้ออารีต่อกันระหว่างประชาชนในชุมชน และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองลพบุรี โดยใช้หลักธรรมในการดำเนินชีวิต เพื่อให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกันในชุมชนอย่างมีความสุข เกิดความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญต่อไป จากนั้น นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ได้มอบปิ่นโตในโครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยหิ้วปิ่นโตเพื่อลดการใช้พลาสติกและโฟม ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน