เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

เทศบาลพบประชาชน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ ณ สวนราชานุสรณ์

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > เทศบาลพบประชาชน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ ณ สวนราชานุสรณ์

          นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี จัดโครงการเทศบาลพบประชาชน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ ณ สวนราชานุสรณ์ เทศบาลเมืองลพบุรี เพื่อนำเทศบาลเคลื่อนที่ออกให้บริการขั้นพื้นฐานต่าง ๆ แก่ประชาชนในเขตเทศบาล ตลอดจนต้องการรับทราบทราบปัญหาต่าง ๆ ที่ประชาชนประสบอยู่ เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยมีการให้บริการด้านต่าง ๆ เช่น การตรวจรักษาพยาบาล คัดกรองเบาหวาน-ความดันโลหิต การตรวจรักษาสุขภาพทางช่องปาก การให้คำปรึกษาแนะนำด้านสุขภาพ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การบริการตัดผมสุภาพบุรุษ – สุภาพสตรี การให้ความรู้อบรมสอนอาชีพระยะสั้น การจัดแสดงนิทรรศการผลงานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี ทั้ง ๕ โรงเรียน + ๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลพบุรี การบริการอาหาร เครื่องดื่ม การแสดงบนเวที ของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี และดนตรีเพื่อประชาชนของเทศบาลเมืองลพบุรี พร้อมทั้งมอบรถเข็นนั่ง ตามโครงการชุมชนร่วมใจดูแลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและผู้อยู่ในภาวะพึ่งพิง จำนวน 9 คน มีการจับสลากแลกของ สิ่งของอุปโภค บริโภค โดยในครั้งที่ ๔ จะให้บริการที่สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี ในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น.