เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

โครงการ “ประชารวมใจ ห่วงใยสุขภาพดวงตา” รอบที่ ๑

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > โครงการ “ประชารวมใจ ห่วงใยสุขภาพดวงตา” รอบที่ ๑

      นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ “ประชารวมใจ ห่วงใยสุขภาพดวงตา” รอบที่ ๑ ที่ห้องประชุมด้านหน้าเทศบาลเมืองลพบุรี โดยมี นายสมชัย อินปุระ รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ดร.จตุรงค์ ศิริพานิชกร รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองลพบุรี คณะกรรมการชุมชน พร้อมด้วยประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี เข้าร่วมโครงการดังกล่าวเป็นจำนวนมาก โดยโครงการ “ประชารวมใจ ห่วงใยสุขภาพดวงตา” มีวัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไขปัญหาแก่ผู้ที่มีปัญหาทางการมองเห็น โดยการตรวจคัดกรองโรคทางสายตา ค้นหาผู้ที่มีปัญหาทางสายตา และตรวจวัดสายตา โดยจักษุแพทย์ ให้แก่ประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ วัยทำงาน และผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี พร้อมสนับสนุนแว่นสายตาที่เหมาะสม เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถใช้ชีวิตได้อย่างตามปกติ โดยการดำเนินการในครั้งนี้ให้บริการแก่ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี ซึ่งประกอบด้วย ชุมชนบ้านป้อม , ชุมชนสระมโนราห์ , ชุมชนท่าขุนนาง , ชุมชนตลาดล่าง , ชุมชนวัดเชิงท่า , ชุมชนประตูชัย , ชุมชนสวนราชานุสรณ์ , ชุมชนโกษา ๑ , และชุมชนโกษา ๒ ซึ่งจะดำเนินการทั้ง ๒๖ ชุมชน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒