เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th
สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > งานบวงสรวงขออนุญาตจัดงานลอยกระทง

     นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี นำคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลพบุรี หัวหน้าส่วนการงานของเทศบาลเมืองลพบุรี ร่วมพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์ จอมพล ป. พิบูลสงคราม บริเวณวงเวียนศรีสุริโยทัย หรือวงเวียนสระแก้ว ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เพื่อขออนุญาตจัดงานลอยกระทงย้อนยุค จอมพล ป. พิบูลสงคราม ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อความเป็นสิริมงคล และเพื่อให้งานลอยกระทงย้อนยุค จอมพล ป. พิบูลสงคราม ประจำปี ๒๕๖๒ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และราบรื่นในการเตรียมงานและการจัดงาน ทั้งนี้เทศบาลเมืองลพบุรีกำหนดจัดงานประเพณีลอยกระทง “ย้อนยุค จอมพล ป. พิบูลสงคราม” ประจำปี ๒๕๖๒ ในระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ บริเวณวงเวียนศรีสุริโยทัย หรือวงเวียนสระแก้ว ซึ่งการจัดงานจะจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรี เพื่อรักษาและส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชน ได้แสดงออกทางศิลปะและวัฒนธรรมของไทย สร้างแนวความคิดทางศิลปะการประดิษฐ์ ให้กับอนุชนรุ่นหลัง เป็นการรักษาประเพณีอันดีงาม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยให้คงอยู่สืบไป นอกจากนี้ ยังปลูกฝังให้ประชาชนเกิดจิตสำนึกและร่วมรับผิดชอบ ในการ