เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

     นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี เป็นประธานในการมอบเงิน โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ประจำปี ๒๕๖๒ ภาคเรียนที่ ๒ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี จำนวน ๔๒๔ คน ที่ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี โดยมี นายสมชัย อินปุระ รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี , นายสันธนะ บัวชาติ ปลัดเทศบาลเมืองลพบุรี , นางเยาวลักษณ์ พรประเสริฐ ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลเมืองลพบุรี , หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองลพบุรี , ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี , นักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี , ผู้ปกครองนักเรียน และประธานชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี เข้าร่วมโครงการจำนวนมาก