เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ + มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ + ประชุม อสม

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ + มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ + ประชุม อสม

     นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ที่ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี โดยมี นายสมชัย อินปุระ รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี , ว่าที่ร้อยโท ดร.จตุรงค์ ศิริพานิชกร รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี , นายนิติธร เดชรังสฤษดิ์ ประธานสภาเทศบาลเมืองลพบุรี , คณะสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี , หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองลพบุรี ซึ่งนำโดย นายวิทูร ภักดิ์ปาน รักษาราชการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ประธานกรรมการชุมชน ผู้สูงอายุ และ อสม.ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี ร่วมโครงการดังกล่าวเป็นจำนวนมาก โดยเทศบาลเมืองลพบุรี ให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุและตระหนักถึงปัญหาของผู้สูงอายุ ซึ่งได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขึ้น โดยมีกิจกรรมการตรวจเช็คสุขภาพวัดความดันโลหิต ตรวจน้ำตาลในเลือดแ ละปรึกษาปัญหาสุขภาพ และร่วมกลุ่มทำกิจกรรมสันทนาการสังสรรค์แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ชีวิต อบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพกายและจิตใจอบรมให้ความรู้และการบรรยายพิเศษ พร้อมจัดเลี้ยงอาหารและจับฉลากของรางวัลต่างๆ มากมาย เช่น ทีวี พัดลม กาต้มน้ำ รถจักรยาน เป็นต้น รวมทั้งได้มีการเลี้ยงอาหารให้แก่ผู้สูงอายุเพื่อเป็นการสวัสดีปีใหม่ให้แก่ผู้สูงอายุ ซึ่ง นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ได้ดำเนินการมาเป็นประจำทุกปี โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น ก่อนที่ผู้สูงอายุจะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ โดยผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐-๖๙ ปี ได้รับเดือนละ ๖๐๐ บาท ผู้สูงอายุ ๗๐-๗๙ ปี ได้รับเดือนละ ๗๐๐ บาท ผู้สูงอายุ ๘๐ ๘๙ ปี ได้รับเดือนละ ๘๐๐ บาท และผู้สูงอายุ ๙๐ ปี ขึ้นไปได้รับเดือนละ ๑,๐๐๐ บาท จากนั้น นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี เป็นประธานการประชุมประจำเดือนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เทศบาลเมืองลพบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมฟื้นฟูความรู้ให้กับ อสม. ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี ทบทวนบทบาท หน้าที่ และภารกิจประจำเดือน ให้ อสม. ซึ่งเป็นแกนนำสำคัญด้านสาธารณสุขในชุมชน รวมทั้งการปฏิบัติการในเชิงรุกในการดูแลประชาชน และคัดเลือกคณะกรรมการ อสม. เทศบาลเมืองลพบุรีชุดใหม่ หลังจากที่ประธานและคณะกรรมการ อสม.เทศบาลเมืองลพบุรี ชุดเดิมได้หมดวาระลง โดยการคัดเลือกประธานและคณะกรรมการ อสม.เทศบาลเมืองลพบุรี ในครั้งนี้ นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ได้เปิดโอกาสให้สมาชิก อสม.เทศบาลเมืองลพบุรี ได้มีการเสนอชื่อประธานกลุ่ม อสม. เทศบาลเมืองลพบุรี ของแต่ละชุมชนทั้ง ๒๖ ชุมชนก่อน จากนั้นได้ให้ประธานกลุ่ม อสม.เทศบาลเมืองลพบุรีของแต่ละชุมชนทั้ง ๒๖ ชุมชน ได้เสนอชื่อผู้ที่จะเป็นประธาน อสม. เทศบาลเมืองลพบุรีจำนวน ๒ คนได้แก่ นายสมชาย ขำละเอียด ชุมชนบ้านป้อม และ นางสมคิด เสือน้อย ชุมชนศรีสุริโยทัย จากนั้นสมาชิก อสม.เทศบาลเมืองลพบุรี ได้เลือก นางสมคิด เสือน้อย ชุมชนศรีสุริโยทัย เป็นประธาน อสม.เทศบาลเมืองลพบุรี และ นายสมชาย ขำละเอียด ชุมชนบ้านป้อม เป็นรองประธาน อสม. เทศบาลเมืองลพบุรี