เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th
สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > ประชุมสภา พรหมมาสตร์

     นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ในฐานะที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ โดยมี นายติ่งทอง งู้บุตรตน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ เปิดการประชุมสภา อบต.พรหมมาสตร์ฯ และมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย นายอรุณ เทศถมยา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ , นายประพันธ์ เผ่านุช รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ , นางพันธ์ทิพย์ ศรีบุญญะ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ , นายพีรพล ปานเกลียว รองประธานสภา องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ กำนันและผู้ใหญ่บ้านในตำบลพรหมมาสตร์ ซึ่งมี นางสาวอรุณี มะลิทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ เข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เพื่อขับเคลื่อนนโยบายเร่งรัดพัฒนาท้องถิ่น ให้เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว