เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

เปิดการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันตนเองจากไวรัสโควิด-๑๙ และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > เปิดการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันตนเองจากไวรัสโควิด-๑๙ และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง

     นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันตนเองจากไวรัสโควิด-๑๙ และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง พร้อมด้วย นายสมชัย อินปุระ รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ว่าที่ร้อยโท ดร.จตุรงค์ ศิริพานิชกร รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี นายสันธนะ บัวชาติ ปลัดเทศบาลเมืองลพบุรี ที่ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี โดยก่อนการอบรมเจ้าหน้าจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลพบุรี ได้ตั้งจุดคัดกรองผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนด้วยการวัดอุณหภูมิร่างกายที่หน้าผากด้วยเครื่องวัดฯแบบอินฟราเรด และล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล จากนั้นเป็นอบรมการให้ความรู้ในการป้องกันตนเองจากไวรัสโควิด-๑๙ ให้แก่ประชาชน จิตอาสา พนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้าง และจะมีการจัดทำหน้ากากอนามัย ในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป จากจิตอาสา พนักงานเทศบาล พนักงานครู