เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลลพบุรี ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ ที่ห้องดอกพิกุล ๑ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลลพบุรี เข้าประชุมโดยพร้อมเพียงกัน ประกอบด้วย นายสมชัยอินปุระ รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ , นายอนุสรณ์ อัศวสงคราม รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ นางสมจิตต์ แต่งสมุด กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง นายพรสิทธิ์ ลิ้มนุสนธิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นางจุรีรัตน์ อินทรพานิช กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน นายพินิจ อ่อนไสว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นายสุชิน ตุลาทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลพบุรี เป็นเลขานุการ