เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานในประเทศ ระหว่างวันที่ 8 – 10 กรกฎาคม 63

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานในประเทศ ระหว่างวันที่ 8 – 10 กรกฎาคม 63

     เทศบาลเมืองลพบุรีได้จัดทำ โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานในประเทศ โดยมี นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี นายสมชัย อินปุระ รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ว่าที่ร้อยโท ดร.จตุรงค์ ศิริพานิชกร รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง โ6ดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูน ทักษะความรู้ ประสบการณ์ สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย และเพื่อเปิดโลกทัศน์ วิสัยทัศน์ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน อบรมระหว่างวันที่ 8 – 10 กรกฎาคม 2563

วันที่ 8 กรกฎาคม 63 อบรมเรื่อง “ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ การเสริมกระบวนทัศน์ใหม่และการบริหารองค์กรสู่บริการสาธารณะ” / “การบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าต่อการใช้งบประมาณ” / “การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสู่ระบบราชการ 4.0″ / “กฎหมายและระเบียบในการบริหารการเงิน การคลัง ของ อปท.”

วันที่ 9 กรกฎาคม 63 อบรมเรื่อง “จิตอาสาเพื่อการพัฒนาตามแนวพระราชดำริในรัชกาลที่ 10″ / “พัฒนาระบบคุณธรรม จริยธรรมใน อปท.” / “การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงานและแนวทางป้องกัน” / “การขับเคลี่ยนยุทธศาสตร์และแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การจัดการศึกษาท้องถิ่น”

วันที่ 10 กรกฎาคม 63 อบรมเรื่อง “เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ การละเมิดต่อการปฏิบัติหน้าที่และการอุทธรณ์ร้องทุกข์” / “ความรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” / “การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม” / “หลักการและวิธีการบริหารจัดการชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง”