เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th
สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > มอบเงินสันนิบาตภาคกลาง

นายจําเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ในฐานะประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลพบุรี มอบเงินจากสันนิบาตเทศบาลภาคกลาง ให้แก่ นางธัญญมน ศรีผ่าน นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ และ นายธนพล เงินเมย นายกเทศมนตรีตำบลกกโก เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุวาตภัย เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่