เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

เปิดการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร เทศบาลตําบลถนนใหญ่

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > เปิดการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร เทศบาลตําบลถนนใหญ่

     นายจําเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ในฐานะประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรเทศบาลตําบลถนนใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี นายจารุกิตติ์ นวลมิ่งกิรติ ปลัดเทศบาลตำบลถนนใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตําบลถนนใหญ่ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลถนนใหญ่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ด้วย เพื่อพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถในการบริหาร การปกครองส่วนท้องถิ่นแนวใหม่ ความรู้ด้านมาตรฐานงานบุคคลท้องถิ่น และความรู้ด้านมาตรฐานการรักษาวินัยราชการ ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลถนนใหญ่