เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

พิธีขอพระบรมราชานุญาตจัดงานประเพณี ลอยกระทงย้อนยุค ละโว้ธานี ปี 2563

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > พิธีขอพระบรมราชานุญาตจัดงานประเพณี ลอยกระทงย้อนยุค ละโว้ธานี ปี 2563

นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี นำคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลพบุรี ประกอบด้วย นายสมชัย อินปุระ รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี นายอนุสรณ์ อัศวสงคราม รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี คณะสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี นายนิทัศน์ ต้นจันทร์ ปลัดเทศบาลเมืองลพบุรี พนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี พนักงานครูเทศบาลเมืองลพบุรี ลูกจ้าง ร่วมพิธีขอพระบรมราชานุญาตจัดงานประเพณี ลอยกระทงย้อนยุค ละโว้ธานี ปี ๖๓ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี เพื่อความเป็นสิริมงคล และเพื่อให้งานประเพณีลอยกระทงย้อนยุค ละโว้ธานี ปี ๖๓ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และราบรื่นในการเตรียมงานและการจัดงาน ทั้งนี้เทศบาลเมืองลพบุรีกำหนดจัดงานประเพณีลอยกระทงย้อนยุค ละโว้ธานี ปี ๖๓ ในระหว่างวันที่ ๓๐ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ บริเวณวงเวียนศรีสุริโยทัย หรือ วงเวียนสระแก้ว ซึ่งการจัดงานจะจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรี เพื่อรักษาและส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชน ได้แสดงออกทางศิลปะและวัฒนธรรมของไทย สร้างแนวความคิดทางศิลปะการประดิษฐ์ ให้กับอนุชนรุ่นหลัง เป็นการรักษาประเพณีอันดีงาม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยให้คงอยู่สืบไป นอกจากนี้ ยังปลูกฝังให้ประชาชนเกิดจิตสำนึกและร่วมรับผิดชอบ ในการอนุรักษ์แหล่งน้ำและ สิ่งแวดล้อม การสร้างความสามัคคี ความสนุกสนาน ให้กับประชาชน