เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

การประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1/2563

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > การประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1/2563

นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี เพื่อชี้แจงข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ และเพื่อให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจในการปฏิบัติราชการของจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี นายนิทัศน์ ต้นจันทร์ ปลัดเทศบาลเมืองลพบุรี พร้อมด้วยนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้