เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th
สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > รับเกียรติบัตร อปท.ดีเด่น

นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี มอบหมายให้ นายนิทัศน์ ต้นจันทร์ ปลัดเทศบาลเมืองลพบุรี เป็นตัวแทนรับเกียรติบัตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และนางสาวจินตนา ยิ้มแย้ม ครูโรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี เข้ารับรางวัล ครูดีเด่น ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จาก นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี