เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ของเทศบาลเมืองลพบุรี

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ของเทศบาลเมืองลพบุรี

นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ของเทศบาลเมืองลพบุรี เพื่อจัดทำบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มคลัสเตอร์ ที่ 1 จังหวัดลพบุรี จัดทำขึ้นระหว่างเทศบาลเมืองลพบุรีกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า “ภาคีสมาชิก” โดยภาคีสมาชิกได้ตกลงกันให้มีการรวมกลุ่มพื้นที่การให้บริการแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการบริหารจัดการมูลฝอย ต่อการจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการมูลฝอยแบบครบวงจรที่สามารถจัดทำร่วมกันได้ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งที่ เข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิก