เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

ประชุมเพื่อคัดเลือกผู้แทนนายกเทศมนตรี เป็นผู้แทนในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล หรือ กท.ของจังหวัดลพบุรี

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > ประชุมเพื่อคัดเลือกผู้แทนนายกเทศมนตรี เป็นผู้แทนในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล หรือ กท.ของจังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2554 นายจําเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ได้ร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกผู้แทนนายกเทศมนตรี เป็นผู้แทนในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล หรือ กท.ของจังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นผู้แทนในการคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาล ในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล หรือ กท.ในระดับภาค แทนตำแหน่งที่ว่างลง ที่ห้องประชุมอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองเขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี พร้อมด้วย นายกเทศมนตรีในจังหวัดลพบุรี 23 แห่ง เช่น นางวิลาทิพย์ สละชีพ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา นางสาวสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด นายจักรพันธ์ เหล่าวงศ์ไทย นายกเทศมนตรีเมืองบ้านหมี่ เป็นต้น โดยมี นายเกรียงศักดิ์ วงศ์สุกรรม ท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี ท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการประชุมแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี หลังจากที่กรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลพ้นจากตำแหน่ง การคัดเลือกครั้งนี้เป็นการคัดเลือกกันเองเป็นกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล หรือกระทำเพื่อให้ได้คณะกรรมการระดับจังหวัด เพื่อเป็นผู้แทนในการเข้าไปคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาล ในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลในตำแหน่งที่ว่าง การคัดเลือกในครั้งนี้เป็นแบบเปิดเผยรายชื่อ นายจําเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี เสนอชื่อ นางสาวสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด นายพงษ์พิษณุ ตันเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลพัฒนานิคม นายพูลสวัสดิ์ ถือคง นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระงาม ซึ่งในที่ประชุมมีการรับรองเกินกึ่งหนึ่งและไม่มีผู้เสนอชื่อบุคคลอื่น ทำให้ทั้ง 3 เป็นตัวแทนของจังหวัดลพบุรี