เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

คณะครูโรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ มาศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนทศบาล 5 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > คณะครูโรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ มาศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนทศบาล 5 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 นายจําเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี มอบหมายให้ นางเยาวลักษณ์ พรประเสริฐ ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลเมืองลพบุรี น.ส.สุกัญญา วงษ์ประภา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 5 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี และ รักษาราชการแทนหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลพบุรี ให้การต้อนรับผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1 เทศบาลเมืองเขาสามยอด ที่ได้มาศึกษาดูงาน ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี เพื่อนำไปบูรณาการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ที่ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเทศบาล 5 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี