เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

เปิดโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการหอพัก ตาม พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > Uncategorized > เปิดโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการหอพัก ตาม พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 นายจําเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี มอบให้ นายสมชัย อินปุระ รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการหอพัก ตาม พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 ที่ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี พร้อมด้วย นายอนุสรณ์ อัศวสงคราม รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี นายสันธนะ บัวชาติ รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี โดยมี น.ส.มยุรา สุทธิพิบูลย์ รองปลัดเทศบาลเมืองลพบุรี เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการหอพัก โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การประกอบการกิจการหอพักมีความเหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน เพื่อกําหนดแนวทาง กํากับดูแลหอพักให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน ที่อยู่ระหว่างการศึกษา และ กระจายอํานาจให้องค์กรปกครองท้องถิ่น