เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

เปิดการอบรมโครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประจำปี 2566

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > เปิดการอบรมโครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี มอบให้ นายสันธนะ บัวชาติ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประจำปี 2566 ให้กับนักเรียนและประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาล พร้อมด้วยคณะสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองลพบุรี ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ร่วมโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยม อุดมการณ์ ความจงรักภักดีและการปกป้องและเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ อันมีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้ดำรงอยู่ มั่นคง วัฒนาสถาพรสืบไป / เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความปรองดองสมานฉันท์ มีความเข้าใจร่วมกัน เกิดความสมานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข / เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้หลักการทรงงานและแนวพระราชดำริ ให้สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต / เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะต่าง ๆ และทัศนคติที่ดี

ข่าวล่าสุด

แจ้งปิดการจราจรถนนพระราม ช่วงทางลงตลาดบนเมือง – ท่าโพธิ์
1 December, 2023
เปิดงานฤดูหนาว ประจำปี 2566 ที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยลพบุรี
1 December, 2023
พิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรพระงสงฆ์ จำนวน 69 รูป ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า หรือวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
1 December, 2023
พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตัวเมืองลพบุรี ในการจัดงานฤดูหนาว ประจำปี ๒๕๖๖
1 December, 2023
พิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทงย้อนยุค ประจำปี ๒๕๖๖
1 December, 2023