เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

เปิดการอบรมโครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประจำปี 2566

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > เปิดการอบรมโครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี มอบให้ นายสันธนะ บัวชาติ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประจำปี 2566 ให้กับนักเรียนและประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาล พร้อมด้วยคณะสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองลพบุรี ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ร่วมโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยม อุดมการณ์ ความจงรักภักดีและการปกป้องและเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ อันมีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้ดำรงอยู่ มั่นคง วัฒนาสถาพรสืบไป / เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความปรองดองสมานฉันท์ มีความเข้าใจร่วมกัน เกิดความสมานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข / เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้หลักการทรงงานและแนวพระราชดำริ ให้สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต / เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะต่าง ๆ และทัศนคติที่ดี

ข่าวล่าสุด

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
17 April, 2024
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดหาคนงาน จำนวน 37 คน มาปฏิบัติงานรักษาความสะอาดภายในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี (ประจำเดือน มีนาคม 2567)
7 April, 2024
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (สารส้มขุ่นเม็ด จำนวน 36 ตัน)
7 April, 2024
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพื้นชั้นล่าง อาคาร 5 ของโรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี
7 April, 2024
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงผนังกั้นห้องน้ำชั้นล่าง ระหว่างอาคาร 1 และอาคาร 3 ของ โรงเรียนเทศบาล 1 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี
7 April, 2024