เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

เปิดการอบรมโครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประจำปี 2566

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > เปิดการอบรมโครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี มอบให้ นายสันธนะ บัวชาติ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประจำปี 2566 ให้กับนักเรียนและประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาล พร้อมด้วยคณะสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองลพบุรี ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ร่วมโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยม อุดมการณ์ ความจงรักภักดีและการปกป้องและเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ อันมีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้ดำรงอยู่ มั่นคง วัฒนาสถาพรสืบไป / เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความปรองดองสมานฉันท์ มีความเข้าใจร่วมกัน เกิดความสมานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข / เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้หลักการทรงงานและแนวพระราชดำริ ให้สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต / เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะต่าง ๆ และทัศนคติที่ดี

ข่าวล่าสุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแบบแขวนพร้อมติดตั้ง จำนวน ๕ ตัว
10 July, 2024
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชิดเครือข่าย) แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง
10 July, 2024
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดหาคนงาน จำนวน ๓๗ คน มาปฏิบัติงานรักษาความสะอาดภายในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี (ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗)
5 July, 2024
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเดินเท้าบริเวณซอยเทพสตรี 2
2 July, 2024
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ไป-กลับ
2 July, 2024