เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์วันเทศบาล ประจำปี 2566 ณ สนามกีฬาพระราเมศวร

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์วันเทศบาล ประจำปี 2566 ณ สนามกีฬาพระราเมศวร

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2566 นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์วันเทศบาล ประจำปี 2566 ณ สนามกีฬาพระราเมศวร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี โดยมี นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ในฐานะประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลพบุรี กล่าวรายงานโดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงาน ดังนี้ การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์วันเทศบาล ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 23 – 24 เมษายน 2566 มีเทศบาลในจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 23 เทศบาล โดยแบ่งเป็น 4 สี ดังนี้ / สีเหลือง ประกอบด้วย เทศบาลตำบลแก่งเสือเต้น เทศบาลตำบลพัฒนานิคม เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง เทศบาลตำบลดีลัง และเทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง / สีเขียว ประกอบด้วย เทศบาลเมืองลพบุรี เทศบาลเมืองเขาสามยอด เทศบาลตำบลท่าศาลา เทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว เทศบาลตำบลท่าวุ้ง เทศบาลตำบลท่าโขลง เทศบาลตำบลบางงา เทศบาลตำบลโคกสลุด / สีส้ม ประกอบด้วย เทศบาลเมืองบ้านหมี่ เทศบาลตำบลเขาพระงาม เทศบาลตำบลโคกสำโรง เทศบาลตำบลลำนารายณ์ และเทศบาลตำบลสระโบสถ์ / สีฟ้า ประกอบด้วย เทศบาลตำบลกกโก เทศบาลตำบลป่าตาล เทศบาลตำบลโคกตูม เทศบาลตำบลถนนใหญ่ และเทศบาลตำบลหนองม่วง

การจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์วันเทศบาล 1. เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ของสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลพบุรี ให้เข้มแข็งและยั่งยืน 2. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกของสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลพบุรี ระลึกถึงความสำคัญของการก่อกำเนิดเทศบาล พร้อมทั้งตระหนักและรำลึกถึงบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ การอำนวยความสะดวก สร้างความเป็นธรรม ความเสมอภาคให้กับประชาชนที่มาใช้บริการ 3. เพื่อเสริมสร้างความรัก ความผูกพัน ความสามัคคี ของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง อันจะส่งผลให้การบริหารงานสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 4. เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรของเทศบาล ได้เล่นกีฬาเสริมสร้างสุขภาพ มีพลานามัยที่แข็งแรง มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย โดยมีชนิดกีฬาที่ทำการแข่งขัน ดังนี้ ประเภทกีฬาสากล ได้แก่ ฟุตบอลชาย 11 คน / เซปักตะกร้อทีมชาย / วอลเลย์บอลทีมผสมชาย 3 คน หญิง 3 คน / ประเภทกีฬาพื้นบ้าน ได้แก่ ชักเย่อ ทีมผสม 12 คน ( ชาย 6 คน หญิง 6 คน ) / แค้นแม่ยาย ทีมผสม 12 คน ( ชาย 6 คน หญิง 6 คน ) / พรมวิเศษ ทีมผสม 12 คน ( ชาย 6 คน หญิง 6 คน ) / วิ่งผลัด 3 ขา ทีมผสม 12 คน ( ชาย 6 คน หญิง 6 คน ) / วิ่งตะขาบ ทีมผสม 12 คน ( ชาย 6 คน หญิง 6 คน ) / โยนไข่ ทีมผสม 3 คน ( ชาย 1 คน หญิง 2 คน ) / ไข่พญานาค ทีมผสม 13 คน ( ชาย 1 คน หญิง 12 คน ) และมีการแข่งขันประกวดกองเชียร์

ข่าวล่าสุด

เทศบาลเมืองลพบุรีดำเนินการ ทำความสะอาดเก็บกวาดขยะ ตัดหญ้า กำจัดวัชพืช ภายในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี
27 February, 2024
ต้อนรับและชมการบันทึกภาพ รายการ ดวลเพลงชิงทุน ทางช่องวัน 31
21 February, 2024
“สวนสรรค์ วังพระนารายณ์” งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 36 ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 9-18 กุมภาพันธ์ 2567
21 February, 2024
พิธีกิจกรรม “แต่งไทย ไหว้พระ เสริมบารมี” งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 36 ประจำปี 2567
21 February, 2024
“สวนสรรค์ วังพระนารายณ์”
20 February, 2024