เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

มอบเงินส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (นักเรียนยากจน) ประจำปี 2566 ภาคเรียนที่ 2

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > มอบเงินส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (นักเรียนยากจน) ประจำปี 2566 ภาคเรียนที่ 2

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2567 นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี เป็นประธานในการมอบเงินส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (นักเรียนยากจน) ประจำปี 2566 ภาคเรียนที่ 2 ให้แก่นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี ที่ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี โดยมี นายสมชัย อินปุระ รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี นายอนุสรณ์ อัศวสงคราม รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี นายสุรโชติ โชคชัย ประธานสภาเทศบาลเมืองลพบุรี และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองลพบุรี นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก โดยโครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น เป็นโครงการที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจัดสรรแก่สถานศึกษา เป็นค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน เพื่อจะหาปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และเพิ่มโอกาสทางการศึกษา  เป็นการช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สำหรับในปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 2 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดสรรงบประมาณเป็นค่าปัจจัยพื้นฐาน สำหรับนักเรียนยากจน จำนวน 673,000 บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน) เพื่อจัดสรรให้นักเรียนระดับประถมศึกษาคนละ 500 บาทและมัธยมศึกษาตอนต้นคนละ 1,500 บาทให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี ดังนี้

1. โรงเรียนเทศบาล 1 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี จำนวน 150 คน

2. โรงเรียนเทศบาล 2 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี จำนวน 158 คน

3. โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี จำนวน 118 คน

4. โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี จำนวน 280 คน

รวม 706 คน

ข่าวล่าสุด

เทศบาลเมืองลพบุรีดำเนินการ ทำความสะอาดเก็บกวาดขยะ ตัดหญ้า กำจัดวัชพืช ภายในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี
27 February, 2024
ต้อนรับและชมการบันทึกภาพ รายการ ดวลเพลงชิงทุน ทางช่องวัน 31
21 February, 2024
“สวนสรรค์ วังพระนารายณ์” งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 36 ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 9-18 กุมภาพันธ์ 2567
21 February, 2024
พิธีกิจกรรม “แต่งไทย ไหว้พระ เสริมบารมี” งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 36 ประจำปี 2567
21 February, 2024
“สวนสรรค์ วังพระนารายณ์”
20 February, 2024