เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

ประชุมชี้แจงแบบฟอร์มการเก็บข้อมูล ภายใต้โครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นต์

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > ประชาสัมพันธ์ > ประชุมชี้แจงแบบฟอร์มการเก็บข้อมูล ภายใต้โครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นต์

นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี มอบให้ นางสาวมยุรา สุทธิพิบูลย์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล และหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการกอง เทศบาลเมืองลพบุรี ทุกสำนัก/กอง เข้าร่วมประชุมชี้แจงแบบฟอร์มการเก็บข้อมูล ภายใต้โครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นต์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมทางไกล (Video Conference) โรงเรียนเทศบาล ๕ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี จากการดำเนินการภายใต้โครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีหน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศน์ สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้ดำเนินโครงการที่ได้รับสนุนจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. นั้น ในการนี้ ทางหน่วยวิจัยโครงการฯ ขอนัดประชุมคณะทำงาน ตัวแทนทุกสำนัก/กอง ในฐานะผู้มีบทบาทสำคัญในการผลักดันและร่วมดำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้โครงการฯ ดังกล่าวสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย ตลอดจนเป็นการติดตามความก้าวหน้าและชี้แจงแบบฟอร์มการเก็บข้อมูลของโครงการฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือคณะกรรมการทำงานที่จัดตั้งขึ้น เกิดความรู้ความเข้าใจในการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จนสามารถวิเคราะห์ปริมาณและแหล่งปล่อยการเรือนกระจกตามกรอบการดำเนินการได้

ข่าวล่าสุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดหาคนงาน จำนวน 37 คน มาปฏิบัติงานรักษาความสะอาดภายในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี (ประจำเดือน มีนาคม 2567)
7 April, 2024
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (สารส้มขุ่นเม็ด จำนวน 36 ตัน)
7 April, 2024
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพื้นชั้นล่าง อาคาร 5 ของโรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี
7 April, 2024
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงผนังกั้นห้องน้ำชั้นล่าง ระหว่างอาคาร 1 และอาคาร 3 ของ โรงเรียนเทศบาล 1 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี
7 April, 2024
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดหาคนงาน จำนวน 37 คน มาปฏิบัติงานรักษาความสะอาดภายในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567
7 April, 2024