เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

Category

แผนยุทธศาสตร์

3.แผนยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 2 สร้างคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดีให้แก่ประชาชน 3 บริหารจัดการการศึกษาให้มีคุณภาพ 4 บริหารจัดการเทศบาลตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี