เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

Tag

แผนพัฒนา

7.แผนอัตรากำลัง

การจัดทำแผนอัตรกำลัง ๓ปี โดยคำนึงถึงภารกิจ อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดำเนินงานประจำปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และกำกับการบริหารจัดการ

5. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ6 เดือน

การจัดทำแผนติดตามและประเมินผล เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินการ เพื่อใช้เปรียบเทียบการทำงานของปีที่ผ่านมา เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ

4.แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนการดำเนินงาน มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน /โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น

3.แผนยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 2 สร้างคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดีให้แก่ประชาชน 3 บริหารจัดการการศึกษาให้มีคุณภาพ 4 บริหารจัดการเทศบาลตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

2.เทศบัญญัติงบประมาณ

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้

1.แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาสามปีหมายถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา